K
n
o
w
 
M
o
r
e
Poultry and Piglet shears
62,61
Ref: 95100.T02L000.240B
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Poultry and Piglet shears
70,63
Ref: 95100.T01L000.250B
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Shellfish with spring
15,81
Ref: 95100.0579000.180
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Evisceration of fish and shrimp shears
65,33
Ref: 95100.1482000.170
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Fish shears
33,45
Ref: 95100.0201000.200
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Forged multipurpose kitchen shears
43,66
Ref: 95100.0207000.200
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Forged multipurpose professional shears
54,37
Ref: 95100.0208000.200
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Multipurpose kitchen shears
8,85
Ref: 94400.0203000.210
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Unavailable
Multipurpose kitchen shears
6,63
Ref: 94100.0202000.210
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Multipurpose kitchen shears
9,51
Ref: 94100.0204000.230
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Poultry carving shears
9,60
Ref: 97100.9709000.250
K
n
o
w
 
M
o
r
e
Poultry carving shears
23,25
Ref: 94100.9707000.240
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r
N
e
w
s
l
e
t
t
e
r